Điều khoản

Trước khi truy cập và sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng sau đây. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với tất cả các điều khoản được nêu ra.

1. Giới thiệu

Website này được sở hữu và vận hành bởi Ông Nguyễn Phúc Trọng Nhân (Trong Nhan Digital). Trang web này cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các bài viết, hình ảnh, video và các nội dung khác (gọi chung là "Nội dung").

2. Quyền truy cập và sử dụng

Bạn được phép truy cập và sử dụng trang web này cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, truyền tải, bán hoặc khai thác bất kỳ phần nào của trang web này cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Trong Nhan Digital.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm văn bản, hình ảnh, video và logo, đều thuộc sở hữu của Ông Nguyễn Phúc Trọng Nhân hoặc được cấp phép cho Ông Nguyễn Phúc Trọng Nhân. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Trong Nhan Digital.

4. Bảo mật

Trong Nhan Digital cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng tham khảo (Chính sách bảo mật) của Nhân để biết thêm thông tin về cách Nhân thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

5. Liên kết đến các trang web khác

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Trong Nhan Digital không chịu trách nhiệm cho nội dung của các trang web khác. Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập các trang web liên kết bên ngoài.

6. Hạn chế trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Trong Nhan Digital sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại liên quan đến lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa hoặc sửa đổi nội dung, virus máy tính, lỗi kỹ thuật hoặc bất kỳ sự cố nào khác.

7. Thay đổi

Trong Nhan Digital có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn nên thường xuyên xem lại các điều khoản sử dụng này để đảm bảo rằng bạn đã hiểu và đồng ý với các thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được thực hiện sẽ được coi là sự chấp nhận các điều khoản sử dụng đã sửa đổi.

8. Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết bằng luật pháp Việt Nam.

9. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với Trong Nhan Digital qua hello@trongnhandigital.com

Cập nhật lần cuối: 01/01/2024

Scroll to Top